FA 50

System Fasada 50 umożliwia tworzenie ścian osłonowych mocowanych do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych lub żelbetowych. Ściany osłonowe montowane są na płaszczyznach pionowych i pochylonych, możliwe jest również wykonywanie ścian osłonowych łukowych. Konstrukcję nośną systemu stanowią słupy i poprzeczki, mocowane do siebie odpowiednimi łącznikami.

System mocowania poprzeczki do słupa gwarantuje uzyskanie dużej szczelności i dobre wentylowanie konstrukcji ściany osłonowej. Jako wypełnienie używa się szyb pojedynczych, klejonych, zespolonych lub kuloodpornych.

 

Wypełnienia wykonać można ze szkła przezroczystego, absorpcyjnego lub refleksyjnego, jako wypełnienie można stosować również płyty poliwęglanowe lub panele aluminiowe z pianką izolacyjną. W konstrukcję ściany osłonowej można wbudować drzwi i okna z systemów PI50, TM62 2.1, TM74 1.0, PBI50, PBI40E i DP94.

 

Profile przeznaczone do wykonania konstrukcji ściany aluminiowej poddaje się obróbce powierzchniowej polegającej na malowaniu lakierami poliestrowymi lub anodowaniu. Nakładane powłoki zabezpieczają profile przed wpływami środowiska oraz nadają im estetyczny wygląd.

W przypadku malowania dostępna jest paleta 180 kolorów wg palety RAL, dla profili anodowanych możliwe jest uzyskanie powłok barwnych - od naturalnego aluminium przez złoty do ciemno brązowego. Nakładanie powłok ozdobnych odbywa się w nowoczesnych ciągach technologicznych, odpowiadających europejskim normom jakości, co gwarantuje długoletnią niezmienność koloru.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA

(opracowano na podstawie Aprobaty ITB AT-15-4146/2006)

 

1. Sztywności i nośność

Ugięcia elementów ściany osłonowej systemu Fasada 50 od obciążeń charakterystycznych nie powinny być większe niż:

* 1/300 L dla elementów konstrukcji słupowo ryglowej z szybami zespolonymi; ugięcie szyby powinno wynosić nie więcej niż 8 mm,

* 1/200 L w przypadku j.w. z zastosowaniem szkła pojedynczego.

 

2. Infiltracja powietrza

Pełna ściana osłonowa powinna być całkowicie szczelna. Ddopuszczalna wartość współczynnika infiltracji powietrza a < 0.1 m3/(m×h×daPa2/3)

 

3. Szczelność na przenikanie wody

Szczelność na przenikanie wody dla pełnej ściany osłonowej powinna być zachowana do różnicy ciśnień ?p = 600 Pa, przy natężeniu padającej wody równym 2 l/(min×1m2)

 

4. Współczynnik przenikania ciepła Identyfikacja mostka U [W/m2xK] Połączenie modułów nieprzezroczystych przez słup/rygiel - 0,000

Połączenie modułów nieprzezroczystego z przezroczystym (oszklenie stałe) przez słup/rygiel - 0,020

Połączenie modułu nieprzezroczystego z przezroczystym (oszklenie otwierane) przez słup/rygiel - 0,015

 

5. Izolacyjność akustyczna

Ważony wskaźnik wypadkowej izolacyjności akustycznej dla ściany osłonowej z przeszkleniem o Rw < 38 dB można obliczać dla konkretnego rozwiązania

pas podokienny: Rw = 55 dB

moduł stały: Rw = 35 dB (szyba 6+4/16)

moduł stały: Rw = 40 dB (szyba 4.4.1+6/16A)

moduł okienny: Rw = 37 dB (szyba 6+4/16)

moduł okienny: Rw = 39 dB (szyba 4.4.1+6/16A)

 

6. Klasyfikacja ogniowa

Ścianę osłonową wykonaną z materiałów niepalnych, o konstrukcji szkieletowej klasyfikuje się jako nie rozprzestrzeniającą ognia (NRO).

Pas nadprożowo - podokienny o konstrukcji zgodnej z wytycznymi dokumentu aprobaty (pkt. 8.3) sklasyfikowany został w klasie odporności ogniowej F1 (PN-90/B-02851), EI 60 (CEN, PN-B-02851-1:1997).

 

7. Zabezpieczenia antykorozyjne:

* powłoki anodowe - grubość 20 - 30 μm, - wygląd zewnętrzny - zgodny z PN-80/H97023, - stopień uszczelnienia powłoki - wartość impedancji większa niż 10k?, - odporność powłoki na korozję: stan powłoki bez zmian po 20 cyklach działania mgły solnej kwaśnej, bez zmian po 6 dniach zanurzania próbek w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem nadtlenku wodoru i kwasu octowego,

 

* powłoki poliestrowe: - grubość 75 - 15 μm, - twardość względna nie mniej niż 0,7 - wg PN-79/C-81530 (ISO 1522), - przyczepność do podłoża - 1stopień (PN EN ISO 2409:1999), - odporność powłoki na działanie mgły solnej (1000 h) - powłoka bez zmian, - odporność powłoki na działanie wody destylowanej (temp. 23oC i 40oC po 1000 h) powłoka bez zmian, - odporność na działanie mediów agresywnych (500 h i 1000h) - powłoka bez zmian (PN-93/C-81532/01).


DANE TECHNICZNE

 

Szerokość profili: 50 mm

Długość sztang: 7000 mm

Materiał: Stop EN AW 6060 wg. PN-EN 573-3

Tolerancje wg. PN-EN 12020-2

Własności wytrzymałościowe wg. PN – EN 755 -2

Uszczelki: EPDM, TPE

Izolacja: profile PCW